Remissvar: Regionalt Skogsprogram Norrbotten

Sveriges Allmänningsskogars Förbund är ett nystartat förbund som företräder 24 besparings-och allmänningsskogar i Dalarna och Norrbotten, vilka tillsammans äger omkring 800 000 ha skog. En av många funktioner förbundet fyller är att besvara remisser ur ett perspektiv som redogör för våra medlemmars förutsättningar och behov.

Aktuell remiss uppfattas tyvärr som svävande, repetitiv och uttryckslös, utan tydligt fokus och tydliga mål. Ur vårt perspektiv bör remissförslaget radikalt omarbetas och då med ett större fokus på konstruktiva förslag till hur Norrbottens Regionala Skogsprogram skall rusta sig inför framtida förutsättningar för skogsproduktion och marknadens kommande behov.

Markägarens roll och äganderätten i synnerhet, är förbluffande nedtonat i remissen. Om man inte från myndigheters håll ägnar mer vilja och energi på att acceptera och förstå sig på markägarna och äganderätten så faller många meningsfulla projekt till slut på eget grepp. Ställer man de olika intressenternas vikt, behov och rätt mot varandra så är markägaren den intressent som man bör prioritera i denna typ av kommunikation om man vill uppnå konstruktiva resultat.

Själva skogsproduktionen som angelägenhet är även den alldeles för nedtonad likt en elefant i rummet. För att nå konstruktiva och balanserade mål inom skogsprogrammet måste en ökad skogsproduktionen betraktas som en prioriterad fråga även om denna lätt och förnuftsstridigt sår split mellan olika intressenter. På grund av komplexiteten mellan dessa olika intressen i skogen måste frågan kring ökad produktion omedelbart lyftas till den nivå den är värdig genom att betraktas som en utgångspunkt för övriga intressen och frågor. Att öka produktionen innebär ingalunda att naturvård eller andra värden i våra skogen måste påverkas negativt, det kan till och med vara positivt för övriga intressen att öka produktionen i produktionsskogarna. Den statligt tillsatta ”Samverkansprocess för skogsproduktion” är nu avslutad – varför inte dra nytta av allt arbete som lagts ned däri?

Vi är alla medvetna om historisk vanvård gällande naturvärden och i många nationella undersökningar pekar trenden för naturvärden uppåt p.g.a. det moderna skogsbrukets förståelse och ansvarstagande. Ingenstans i dokumentet nämns de kvantifierbara råd och regelverk som många skogsägare begagnar sig utav, såsom Målbilder för god miljöhänsyn, 2 (2) Kontaktperson, telefon, e-post Nicklas Samils 070-3071071

Pers väg 1, 790 26 Enviken www.sverigesallmanningsskogarsforbund.se

SVERIGES FÖRBUND ALLMÄNNINGSSKOGARS

PEFC- och FSC-certifieringar (med undantag för begränsningen av främmande trädslag), och artskyddsförordningen. Om man utelämnar dessa essentiella faktorer så missar man helhetsbilden för utvecklingen av naturvärden på sikt (ex. mängden död ved, lövträd, äldre skog, frivilliga avsättningar, hänsynsytor, hänsyn till våtmarker och vatten, m.m.).

En stor del av Norrbottens skogar är geografiskt distanserade från en betydande del av svensk förädlingsindustri. Detta innebär långa timmertransporter, vilka i sin tur medför lägre virkespriser. För att öka det ekonomiska värdet på Norrbottens skogar och därmed gynna landsbygdens markägare bör denna faktor beaktas i skogsprogrammet. En utveckling mot större ekonomiskt värde skulle inte bara stärka ekonomin för markägaren, utan även deriveras till att ge denne ett större handlingsutrymme för naturvårdsinsatser, frivilliga avsättningar och insatser för sociala värden. Finns incitament att skapa större möjligheter för förädlingsindustrins närvaro i Norrbotten, så bör dessa utredas och lyftas fram. Det är något som i slutänden gagnar alla intressen, från markägare till regional nivå och slutligen ända upp nationalekonomiska nivåer.

Sveriges Allmänningsskogars Förbund uppmanar därför Länsstyrelsen att skriva om remissen där markägarens och skogsbrukets roll får en mer central relevans för att utforma ett skogsprogram som proportionellt beaktar de olika intressen som förekommer i svensk skog – och inte minst den nationalekonomiska rollen som Norrbottens skogar spelar idag och framför allt kan komma att spela i framtiden. I synnerhet då klimatförändringar och ökad CO2-halt i luften leder till mer gynnsam tillväxt av nordligt belägna boreala skogar.

Sveriges Allmänningsskogars Förbund

Nicklas Samils, Sveriges Allmänningsskogars Förbund

Christian Rimpi, Sveriges Allmänningsskogars Förbund och Norrbottens allmänningars förbund

Mindre reflektioner

Sid. 6, sista raden: Bestämd artikel, avsluta ordet ”värdekedja” med -n.

Sid. 13, första raderna: Otydlig mening. Menar ni 1 – 6 %? Skriv i så fall konsekvent med siffror istället för bokstaverade ord.

Nicklas Samils

Har du tips om remisser vi borde svara på, ta kontakt med Nicklas Samils.