Samverkan med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för ny nationell skogsskyddsstrategi

Sveriges Allmänningsskogars Förbund är en av de instanser som önskas inkomma med synpunkter inför framtagande av Nationella strategin för formellt skydd av skog. Strategin, som väntas vara klar senast 2025, har inriktning stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökad grad av frivillighet.
– Förhoppningen från vår sida är mindre fyrkantiga ramar för avtalsformer där vi ger upp brukanderätten inom reservatsförslagen, säger Nicklas Samils för Sveriges Allmänningsskogars Förbund.
– Vi hoppas även på väntansavtal som används i väntan på full ersättning och en slutlig beredning av ekonomisk ersättning som kan användas för inköp av statlig skog med låga naturvärden.
Han förklarar att SASF vill arbeta för att behålla äganderätten i de skogar våra medlemmar omsorgsfullt skött i mer än 150 år.

Uppdraget – att se över strategin

Regeringsbeslutet undertecknades av dåvarande miljöministern Annika Strandhäll och Josefin Olsson, departementssekreterare på Regeringskansliet, i juni 2022. Uppdraget går ut på att i enlighet med proposition 2021/22:58 “se över den nationella strategin för formellt skydd av skog och särskilt beakta hur äganderättsperspektivet ska stärkas, nya skyddsformer användas och hur frivillighet som grund ska tillämpas samtidigt som skogar med höga naturvärden skyddas”.

Vilka farhågor finns från SASF:s sida?

– Skräckscenariot är att det inte skjuts till pengar för den tid markägare får vänta på statlig ersättningsmark när skog skyddas. Dessutom kommer den statliga ersättningsmarken inte att fungera i alla berörda fall. För många människor kan ägandet av andra värden än virkesvolymer, som exempelvis traditioner eller en gammal släktgård vara värt mer än pengar. Det går inte att byta mot vilken skog som helst, säger Nicklas Samils.

Möjlighet att behålla släktens jaktmarker

Nicklas Samils förespråkar en lösning där skogsägare ersätts med en form av ränta under väntan på ekonomisk kompensation eller alternativt statlig ersättningsmark.
– För många skulle det även fungera om de får behålla äganderätten, men inte har brukanderätt. Det kan då innebära att du inte får avverka skogen, men ändå har tillgång till jakt- och fiskemarker som släkten haft i generationer.