Yttrande över remissen ”Förslag till vägledning för eldningsförbud”. Dnr 2019-02962.

Sveriges allmänningsskogars förbund består av 24 allmänningsskogar och besparingsskogar i Norrbottens, Västerbottens och Dalarnas län och har till uppgift att föra dessas talan i skogspolitiska frågor. Förbundets skogar uppgår till totalt 800 000 ha skogsmark, all areal ligger i glesbygd och ofta långt ifrån större samhällen. Förbundet vill med detta dokument ta tillvara möjligheten att yttra sig över remissen angående vägledning för eldningsförbud
Sveriges allmänningsskogar ser positivt på en ökad likriktning kring hur beslut kring
eldningsförbud fattas och kommuniceras. Förbundet välkomnar också en ökad
samverkan både mellan beslutsinstanserna (kommuner och länsstyrelser), samt med
berörda aktörer (tex skogsbruksföreträdare). Vi ser mycket positivt på att bjudas in i
dessa typer av samverkan. Det är bra att framgår tydligt att det är länsstyrelserna som ansvarar för samverkan, men det är något oklart vilken instans som fattar ett slutgiltigt beslut om man har divergerande åsikter.
Avseende kommunikation skulle förbundet gärna se att man uppmärksammar att det
kan behövas information om eldningsförbud på andra språk än svenska, under
sommarperioden är det mycket folk från andra länder som rör sig i våra skogar, både
turister och bärplockare och dessa är mycket viktiga målgrupper att nå vid känsliga
brandlägen, särskilt som man inte alltid har en uppfattning om vad som är ”normala
förhållanden”.
Sveriges allmänningsskogar ser det som positivt att man i vägledningen
uppmärksammat det arbete som skogsbruket gjort de senaste åren för att ta fram egna försiktighetsåtgärder och därmed inte anser att det är nödvändigt att från myndighetshåll innefatta skogsbruksåtgärder i ett eldningsförbud. Dock ställer vi oss tveksamma till om naturvårdsbränning under tidpunkt för eldningsförbud ska finnas med som exempel på en verksamhet som ska kunna medge undantag. Här önskar vi snarast en ökad tydlighet mellan kommuner och länsstyrelser om hur och när tillstånd ska medges för naturvårdsbränning under eldningsförbud.

Har du tips om remisser vi borde svara på, ta kontakt med Nicklas Samils.