Remissyttrande – Ordlista för naturvårdande skötsel av skog

Sveriges allmänningsskogars förbund består av 24 allmänningsskogar och besparingsskogar i Norrbottens, Västerbottens och Dalarnas län och har till uppgift att föra dessas talan i skogspolitiska frågor. Sveriges allmänningsskogar förbund har getts möjlighet att inkomma med ett yttrande om ”Ordlista för naturvårdande skötsel av skog”, som remitterats av skogsstyrelsen och naturvårdsverket, nedan följer förbundets synpunkter.
Övergripande synpunkter
Sveriges allmänningsskogars förbund ser positivt på ansatsen att synkronisera språkbruket när det gäller naturvårdande skötsel, inte minst för att förenkla kontakten med olika myndigheter för enskilda skogsägare. Med ett konsekvent språkbruk minskar risken för missförstånd och att skador sker på höga värden.
Förbundet ställer sig dock frågande till varför man har valt att så tydligt dra gränsen för naturvårdande skötsel vid skogar som endast har naturvårdsmål, det finns många skogsägare som sköter sina skogar med dubbla eller mångdubbla mål och de namngivna åtgärderna är effektiva för ökad naturvårdsnytta även i dessa skogar samt vid generell hänsyn i skogar med rena produktionsmål. Det blir dessutom inkonsekvent att i ljuset av detta ha med fri utveckling som en metod för naturvårdande skötsel.
Förbundet anser vidare att definitionen att uttag inte sker vid åtgärder för naturvårdande skötsel inte är riktig (detta återkommer dessutom vid flera övriga åtgärder). Huruvida man tar ut virke/grot etc efter en naturvårdande åtgärd är helt avhängigt vad målet med åtgärden är, i många fall finns det dessutom naturvårdsskäl till att ta de träd man har fällt av naturvårdsskäl. Det finns inget självändamål i att skogsägaren inte ska kunna tjäna pengar på en naturvårdande åtgärd (eller i realiteten; i bästa fall få den att gå runt).
Att i en ordlista ha med termer som ska undvikas är något okonventionellt och riskerar att värdeladda dessa ord negativt. Förbundet förstår syftet som att man vid myndighetsutövning bör ha en konsekvent vokabulär men det kan nämnas i inledningen istället för att vara en del av ordlistan.
Detaljerade synpunkter
Utöver vad som skrivits ovan så har begreppen NS-bestånd, NO-bestånd och PF-bestånd inget med certifiering att göra.

Har du tips om remisser vi borde svara på, ta kontakt med Nicklas Samils.