Vad utmärker skogsbruket i en besparings- eller allmänningsskog?

Besparings- och allmänningsskogar bedriver ett mycket långsiktigt brukande genom sin förvaltning. Avkastning från verksamheten används kontinuerligt över tid för att gynna bygden och för att varje generation delägare skall kunna ta del av denna avkastning (framför allt genom jord- och skogsbruksbidrag till sin enskilda verksamhet). Detta innebär bland annat att slutavverkningar sker långt senare än rikets snitt eftersom man hushåller med sin avverkningsmogna skog.

Denna form av förvaltning leder till virkeskvaliteter av absolut högsta klass, samtidigt som kolsänkan bibehålls under längre tid och den biologiska mångfalden värnas. Detta lågintensiva skogsbruk påminner starkt om så kallad ekologisk landskapsplanering.