Vad är en besparings- eller allmänningsskog?

De första besparingsskogarna i Dalarna (Enviken och Svärdsjö-Svartnäs) bildades 1861 genom kung Karl XV:s beslut. Lite senare bildades övriga besparingsskogar i Dalarna genom det så kallade ”storskiftet”. Allmänningsskogarna i Norrbotten bildades också under andra halvan av 1800-talet, men genom avvittringen av kronans mark till lokala bönder.

Under årens lopp har dessa samägda tillgångars verksamhet lyft gles- och landsbygd ur fattigdom och allmänt armod genom att bygga upp och stärka lokalsamhällena och stötta det lokala jord- och skogsbruket. Än idag är dessa skogstillgångar av högsta vikt för att hålla landsbygden levande och deras tid är aldrig förbi då strategin är att verka för sin bygd i evigheten. Olika former av samfälligheter kallas i folkmun ibland ”allmänningar”, men dessa har annan historia och funktion.