Förbundets årsstämma 2024

Härmed kallas alla medlemmar i Sveriges Allmänningsskogars Förbund till årsstämma den 25 mars 2024 kl. 14:00 via Teams.

Enligt stadgarna finns även möjlighet att representera genom fullmakt.

 

Anmäl deltagande på stämman senast den 18 mars 2024 till Älvdalens Besparingsskog (info@besparingsskogen.se). Ange i anmälan om ni personligen avser delta eller genom fullmakt. Inloggningsuppgifter till deltagande on-line meddelas efter den 18 mars.

 

 

Ur stadgarna:

 

Om årsstämma

 

§11

Innan mars månads utgång ska en redovisning av förbundets ekonomi göras vid en årlig ekonomisk avstämning, detta kan med fördel göras via ett on-line eller telefonmöte. Kallelse och handlingar ska vara ombuden tillhanda senast 30 dagar innan mötet.

 

Avstämningen skall innehålla:

  • Närvaroupprop samt val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för sammanträdet
  • Årsberättelse inklusive balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • justering av budget
  • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

 

För representation och röstning gäller samma regler som vid ordinarie förbundsmöte, §10

§10

Vid förbundsmöte har varje allmänning och besparingsskog en röst

Stämmoombud får representera enligt fullmakt

Förbundsmötet är beslutsfört om minst 2/3 är närvarande (ombud på plats eller via fullmakt)

Vid lika röstetal gäller den mening som förbundsordföranden biträder

Varje allmänning eller besparingsskog betalar kostnaderna för sina representanters deltagande i förbundsmöte. Förvaltarna får delta vid ordinarie förbundsmöte