Efter nya domar: skogsägare behöver ta mer hänsyn till fridlysta arter

Förra veckan meddelades att artskyddsförordningens förbud behöver tillämpas mycket strikt när det gäller skydd av fåglar och fridlysta arter. Detta kan komma att påverka svenskt skogsbruk i grunden då samtliga vilda fåglar numera skall betraktas på individnivå i stället för utifrån arters bevarandestatus eller populationers geografiska utbredning.

De förändringar som domarna leder till innebär bland annat att:

  1. Skogsägaren är skyldig att visa hänsyn till samtliga vilda fågelarter på individnivå eftersom alla vilda fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen.
  2. Skogsägaren är också skyldig att ta hänsyn till en rad andra fridlysta växter och djur vid skogsbruksåtgärder.
  3. Inför en avverkning är skogsägaren skyldig att skaffa den kunskap som behövs för att inte fridlysta arter ska påverkas på ett sätt som strider mot lagen.
  4. Skogsstyrelsen kommer i högre utsträckning än tidigare att behöva begära in kompletterande underlag och utredningar av skogsägaren gällande fridlysta arter som kan påverkas negativt.

Sveriges Allmänningsskogars Förbund bevakar utvecklingen.

Läs mer:
https://skogsstyrelsen.se/nyhetslista/ny-sidaefter-nya-domar-skogsagare-behover-ta-mer-hansyn-till-fridlysta-arter/