2020-2021 – ett urval av aktuella frågor

Sveriges Allmänningsskogars
Förbund
2020-2021 – ett urval av aktuella frågor

Vi har lagt ned kontoret i Stockholm och istället öppnat ett kontor i Enviken, Dalarna. Detta medför
lägre lokalkostnader, samt en bättre närhet till landsbygden och de besparings- och
allmänningsskogar som ingår i förbundet.
Hemsidan har uppdaterats och vi har bytt leverantör, vilket också har reducerat omkostnaderna för
förbundet. Numera kan man även använda sig av en enklare URL för att komma till vår hemsida
(www.sasf.se).
Vi har svarat på aktuella remisser som skickats ut från Miljödepartementet, Länsstyrelsen Norrbotten
och Skogsstyrelsen (dessa kan du ta del av på hemsidan under ”Remissvar” som finns under fliken
”Media”). Gällande myndighets- och politikerkontakt har vi även varit i kontakt med riksdagspolitiker
angående voteringen om ”Samisk konsultationsordning” där vi framförde våra synpunkter på en
bristfälligt utredd motion och vi har dessutom ordnat plats till sakrådet om ”översyn av
rennäringslagstiftningen” vid Näringsdepartementet.

Målbilder för god miljöhänsyn
Vi representeras inom Målbildsförvaltningens samverkansgrupp samt arbetsgruppen för frågor kring
mark och vatten (för tillfället behandlas där skogsbilvägar och markberedning). En inbjudan till
arbetsgruppen för naturhänsyn har dessutom precis inkommit till förbundet.

Centrala Skogsskyddskommittén
Förbundet är en aktiv medlem i kommittén som arbetar för att ta fram lägesbeskrivningar och förslag
till åtgärder gällande skador på skog (insekter, svampar, vilt, väderlek, klimatförändringar,
luftföroreningar och markförsurningar).

Naturvärdesbedömningsmetodik
Vi arbetar för att ta fram en metod som kan delas av förbundets medlemmar och Sveaskog har
bistått oss med sin metodik. Denna kan sedan anpassas efter lokala förutsättningar och behov.

Nya EU-direktiv för skogsstrategi
På EU-nivå har nyligen publicerat sin strategi för biologisk mångfald och denna har direkt bäring på
våra skogar och skogsbruket. Här ingår exempelvis åtaganden och åtgärder som 1) rättsligt skydd för
minst 30 % av EU:s land och havsareal med integrering av ekologiska korridorer, 2) kartläggning och
övervakning av all “primary” och “old-growth forest”, 3) strikt skydd av minst 10 % av totala EU:s

areal (inklusive all “primary forest” och “old-growth forest”). Ytterligare åtgärder och åtaganden
tillkommer.

Förenklad metod för röstlängd vid stämmor
Förbundet undersöker möjligheten att fördela en förenklad metod att hantera röstlängder bland
medlemmarna.

Förhindra/försvåra flytt av mantal mellan fastigheter
I samarbete med Älvdalens besparingsskog kontaktar vi Lantmäteriet och upplyser om de
komplikationer som uppstår vid flytt av mantal mellan fastigheter – och detta i synnerhet om det
sker över sockengränser.

Sammanställning av reglementen
Arbete pågår att sammanställa nyare reglementen (> år 2000) för att skönja likheter och skillnader
mellan medlemmars förutsättningar. Dessutom kan en sammanställning av reglementen användas av
de medlemmar som vill ta fram ett nyare reglemente.

Regionala sektorsrådet och regionala skogsprogrammet
Vi har säkrat vår närvaro i dessa grupperingar.

Aktuella bevakningsfrågor som följs löpande:

  • Fjällnära skog och avverkningsanmälningar
  • Resultat av Skogsutredningen
  • Nya FSC-certifieringen
  • EU:s nya skogsstrategi
  • Artskyddsförordningen